Synpunkter, klagomål eller beröm

Utvecklingspedagogik Sverige AB erbjuder skolor och omsorgsverksamheter av hög kvalitet. Men vi vill hela tiden utvecklas och bli ännu bättre. Vi vill därför gärna ta del av dina synpunkter och lära oss av dem, oavsett om det gäller klagomål, förslag eller beröm.

Vi vill gärna att du delger oss dina synpunkter. Skriv om du önskar få svar. I så fall kommer du att få ett svar inom sju dagar där vi berättar hur ärendet har hanterats. Vill du vara anonym går det givetvis bra. I formuläret som du kommer till när du klickat på nedanstående länk är fält markerade med * obligatoriska att fylla i.

Klicka här för att lämna synpunkter, klagomål eller beröm.

Våra rutiner för synpunkter, klagomål och beröm

  • Formuläret skickas automatiskt till berörd verksamhetschef, omsorgschef och huvudman.
  • Verksamhetschef ansvarar för att informera all personal om rutiner för synpunkter och klagomål.
  • Brukare och anhöriga informeras i samband med start av insats samt kontinuerligt vid genomförandeplansmöten.
  • Ett klagomål utreds skyndsamt av verksamhetschef som också ansvarar för att vid behov vidta åtgärder.
  • Den som lämnat synpunkt, klagomål eller beröm ska få återkoppling inom sju dagar.
  • Om en synpunkt eller ett klagomål gäller enskild brukare informeras lagliga företrädare samt LSS-handläggare och händelsen dokumenteras i brukarens journal.
  • Om klagomålet påvisar allvarliga missförhållanden i verksamheten ansvarar verksamhetschef för att göra en anmälan enligt Lex Sarah.
  • Synpunkter och klagomål sammanställs och redovisas tillsammans med eventuella åtgärder i respektive verksamhetsberättelse.

Såväl verksamhet som huvudman använder synpunkter och klagomål som en del i det kontinuerliga kvalitetsarbetet.